Projekty v realizaci

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Projekt spolufinancovaný z OP PIK

Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů

E_S_E_M (ENVISMART ENERGY AND MATERIALS)

  • registrační číslo žádosti CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015602
  • je spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu

Projekt řeší celospolečenský problém, jež spočívá v nakládání s čistírenskými kaly v blízké budoucnosti, kdy tyto budou deklarovány jako nebezpečný odpad a nebude možno s nimi nakládat stávajícími způsoby. Jedinými přípustnými procesy likvidace bude spalování kalů a jejich termický rozklad za pomoci pyrolýzy.

Projekt ESEM si dal za cíl řešit mimo problému s čistírenskými kaly rovněž problém s využitím nerecyklovatelných plastů a pryží. Tyto budou sloužit jako nositel energetického potenciálu při pyrolýzním zpracování čistírenských kalů.

Cíl projektu

Cílem projektu je transformace odpadů na paliva využitelná v teplárnách a kotelnách, kde nahradí paliva fosilního původu.

Primárně je výsledek řešení projektu zaměřen na energetiku na malé střední úrovni, kdy obec s centrálním zásobováním teplem, vlastnící čistírnu odpadních vod a třídící linku na odpady, může uzavřít pomyslný kruh a naplnit podmínky cirkulární ekonomiky, pro využití svých odpadů na výrobu tepla, teplé užitkové vody a popřípadě i elektrické energie.

Transformace odpadů - schéma
Název programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název programu podpory APLIKACE - VÝZVA VI. - s účinnou spoluprací
Název projektu Výzkum a vývoj poloprovozní linky pro energetické využití a materiálové zhodnocení čistírenských kalů
Název žadatele ESAP Consult, s. r. o.
Název partnera projektu TOPMACHINES CZ s.r.o.
Termín realizace I. etapy 2. 1. 2019 – 1. 1. 2020
Čistírenské kaly Využití plastů
Projekt E_S_E_M - logo
Kombinovaná výroba el. energie a tepla

Koncentrační solární elektrárna

CSP DISH STIRLING CONCENTRATING SOLAR POWER DISH STIRLING SYSTEM

  • SUNFLOWER SBT110

Popis projektu

Koncentrační solární elektrárna typu CSP DISH STIRLING určená ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Parabolický koncentrátor se zrcadlovou plochou odráží přímé sluneční záření do ohniska, ve kterém je umístěna energetická konverzní jednotka (agregát).

Základní složení koncentrační elektrárny Základní složení koncentrační elektrárny
Stirlingův motor Stirlingův motor

Stirlingův motor

Hlavní částí agregátu je tepelný Stirlingův motor, který přeměňuje tepelnou energii slunečního záření na mechanickou energii a následně elektrickou energii.

Výhody projektu
Koncentrační solární elektrárny

Systém umožňuje efektivní odběr nespotřebované tepelné energie a odpadního tepla a koncentrační elektrárnu lze tedy využít i k výrobě tepla a chladu.
Systém umožňuje plné automatické řízení a polohování koncentrátoru za sluncem ve dvou osách a splňuje požadavky pro umístění a provozování v náročných klimatických podmínkách.

Výstupní elektrickou energii je možné prodávat do přenosové sítě nebo použít k okamžité spotřebě.

Základní složení koncentrační elektrárny
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Definování potenciálu biocharu jako produktu pyrolýzního zpracování čistírenského kalu

  • je spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu Definování potenciálu biocharu jako produktu pyrolýzního zpracování čistírenského kalu
Název žadatele ESAP Consult, s. r. o.

Cíl projektu

Cílem projektu je provedení analýz a charakteristiky biocharu jako produktu pyrolýzního zpracování čistírenského kalu a definování jeho potenciálu využití s ohledem na obsah organického uhlíku a živin.

Stáhnout

K dnešnímu dni evidujeme

7
projektů v realizaci
35
kompletních projektů
86
spokojených klientů
3723
odborných konzultací